Priser og vilkår

Min timepris i sivile saker er kr. 2000 med tillegg av mva., - til sammen kr. 2500.
I straffesaker er timeprisen kr. 1121 med tillegg av mva., - til sammen kr.  1401.
For enkelte oppdrag kan fast pris avtales.

I mange av tvistesakene jeg bistår klienter i, dekkes utgiftene til advokat av en retthjepsforsikring. Man har gjerne rettshjelpdekning på bil, båt eller hjemforsikring. Du betaler de egenandeler du har i din forsikringsavtale og som du finner i dine forsikringsvilkår. I mange saker innebærer det at du først betaler en grunnegenandel på kr 4000-6000 og en variabel egenandel på 20 % av salæret etter at grunnegenandel er betalt. Dette avklarer jeg skriftlig med selskapet ditt.  Noen få selskaper krever at du selv avklarer dette.

Klager på mitt arbeid eller salær kan rettes til disiplinærnemnden. Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo.
Se: www.advokatenhjelperdeg.no