Priser og vilkår

Min timepris i sivile saker er kr. 1800 med tillegg av mva., - til sammen kr. 2250.
I straffesaker er timeprisen kr. 1040 med tillegg av mva., - til sammen kr. 1300.
For enkelte oppdrag kan fast pris avtales.

I mange av tvistesakene jeg bistår klienter i, dekkes utgiftene til advokat av en retthjepsforsikring. Man har gjerne rettshjelpdekning på bil, båt eller hjemforsikring. Du betaler de egenandeler du har i din forsikringsavtale og som du finner i dine forsikringsvilkår. I mange saker innebærer det at du først betaler en grunnegenandel på kr 4000 og en variabel egenandel på 20 % av salæret etter at grunnegenandel er betalt. Dette avklarer jeg skriftlig med selskapet ditt 

Klager på mitt arbeid eller salær kan rettes til disiplinærnemnden. Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo.
Se: www.advokatenhjelperdeg.no